การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เยี่ยมชม และเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน กับ Thai MOOC

June 27, 2023

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ทาง Thai MOOC ได้รับเกียรติจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พัฒนาวิซาการด้านตลาดการท่องเที่ยว(TAT Academy) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านตลาดการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำโดย นางสาวเบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นางสาวบงกช นันทิวัฒน์ หัวหน้างานพัฒนาวิชาการ,นางสาวสุภาพร ตั้งสุภาชัย หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม,นางสาวฉันทมน ชินวัฒน์ พนักงานวางแผน 6 งานพัฒนาวิชาการ เข้าพบกับ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (แพลตฟอร์ม Thai MOOC) นำโดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการ ,รศ. ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ,ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และร่วมพูดคุย เกี่ยวกับรายวิชาเรียน ออนไลน์ เพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดท่องเที่ยวให้พันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า ได้จัดทำหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โอกาสทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนในทุกภาคส่วน โดยมีการบูรณาการร่วมกัน แนะนำ และแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *