อว. ต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน

June 8, 2023

อว. ต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (Tanzania National Defense College: NDC) ซึ่งนำโดยพลจัตวาสตีเฟน จัสติช เอ็มคานเด ผู้อำนวยการของวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในการนี้ กองการต่างประเทศได้เชิญผู้แทนของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) มาร่วมบรรยายให้คณะของแทนซาเนียในเรื่อง BCG Economy Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ รองผู้อำนวยการ สอวช. และ Thai MOOC กับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการ และ ศ.ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ TCU ทั้งนี้ คณะของแทนซาเนียได้ให้ความสนใจซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโดยในตอนท้ายผู้อำนวยการของวิทยาลัยฯ ได้กล่าวขอบคุณ อว. ที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ BCG Economy Model เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของไทย ซึ่งฝ่ายแทนซาเนียหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสทำความร่วมมือกับ อว. ต่อไปในอนาคต

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *