มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Karanam Pushpanadham

August 17, 2021

มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Karanam Pushpanadham

Professor Karanam Pushpanadham เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและการเรียนระบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) โดยมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเรียน คณะศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา จาก University of Baroda รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย อีกทั้งในปี พ.ศ. 2548 -2549 ท่านยังได้มีโอกาสร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยรับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ท่านมีบทบาทเป็นหนึ่งในสมาชิกของ ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LLL Hub) ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายของนักวิจัยทางการศึกษาในระดับอุดมศีกษาจากทวีปเอเชียและยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวนการวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยเฉพาะและสร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แห่งการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ท่านยังมีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการจัดอบรมด้านบริหารการศึกษา จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหลายเวทีทางการศึกษาทั่วโลก รวมถึงมีส่วนสำคัญในออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านแนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลก (Global Citizenship Programme) ร่วมกับสถาบัน Stockholm School Administration ประเทศสวีเดน ทั้งนี้ท่านยังมีบทบาทสำคัญในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้ Aarhus University ประเทศเดนมาร์ก และเป็นหนึ่งในทีมบรรณาธิการของวารสาร American Scholars Press

โดยงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง TCU International e-Learning Conference หรือ IEC ในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก Professor Karanam Pushpanadham
ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางออนไลน์ในวันที่ 2 กันยายน 2564

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและรับเกียรติบัตร (eCertificate) โดยสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://iec2021.thaicyberu.go.th และสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยผ่าน Facebook: Thai MOOC และเรียนคอร์สรายวิชาที่สนใจผ่านทาง thaimooc.org

จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
#IEC2021 #ThaiCyberU #TCU #ThaiMOOC

ที่มา:
http://www.ised.in/founder.html
https://in.linkedin.com/in/karanam-pushpanadham-7aa61219
https://www.conceptpub.com/servlet/DispInfo?offset=0&searchtype=Author&searchText=Karnam%20Pushpanadham
https://pushpanadham.wixsite.com/karanam
https://asemlllhub.org/aboutus/

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *