การประชุมหารือร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก เตรียม เปิด PI MOOC

February 18, 2021

   รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ ผศ.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) เข้าร่วมหารือความคืบหน้าของโครงการ PI MOOC ของสถาบันพระบรมราชชนก (PI) กับ 
นพ. สมชาย  ธรรมสารโสภณ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และ ดร. จุรีรัตน์ กิจสมพร 
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการ Thai MOOC เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 4703 สถาบันพระบรมราชชนก

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *