โครงการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนออนไลน์ในระบบเปิดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

โครงการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนออนไลน์ในระบบเปิดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน