โครงการวิจัยและพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC รายวิชาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมออกแบบและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคลากร

โครงการวิจัยและพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC รายวิชาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมออกแบบและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคลากร