การประชุมหารือ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก เตรียม เปิด PI MOOC

การประชุมหารือ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก เตรียม เปิด PI MOOC

         รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ ผศ.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) เข้าร่วมหารือความคืบหน้าของโครงการ PI MOOC ของสถาบันพระบรมราชชนก (PI) กับ นพ. สมชาย  ธรรมสารโสภณ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และ ดร. จุรีรัตน์
TCU วางแผนการดำเนินงานประจำปี

TCU วางแผนการดำเนินงานประจำปี

ในวันที่ 12 กันยายน 2563 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้เดินทางไปสัมมนาที่โรงแรม ฎ ชฎา จังหวัดชลบุรีเพื่อวางแผนการดำเนินการประจำปี 2564 และหารือเกี่ยวกับการทำงานในด้านต่าง ๆ เช่น แนวทางการพัฒนารายวิชาออนไลน์ แนวทางการพัฒนาระบบ และแนวทางการบริหารจัดการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ