Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เรียนรุ่นที่ 1 ในหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” จากโครงการความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน.

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เรียนรุ่นที่ 1 (จำนวน 21 คน) ในหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”หลังจากที่ผู้เรียนผ่านการเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC ก็ได้เข้าประเมินความรู้และทักษะที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ที่โรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ ในสังกัดโรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สำหรับผู้ที่สอบผ่านทั้งความรู้และทักษะจะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและบันทึกข้อมูลในระบบ e-Portfolio ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณวุฒิในฐานข้อมูลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ทักษะพร้อมทำงาน (Upskill & Reskill) โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานเรียนออนไลน์ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ ภายใต้ความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบริหารวิทยาลัยชุมชน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” เป็นรายวิชาออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน).รศ. ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุจากสถาบันต่าง ๆ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”…

Thai MOOC Review EP 2

ขอเชิญรับชมรายการThai MOOC Review EP. 2 รายการแนะนำรายวิชา Project เล็ก ๆ จาก Thai MOOC ที่น้อง ๆ นักศึกษามาร่วม Review 1 รายวิชาน่าเรียนรู้ เกี่ยวกับ AI พร้อมแจกความสดใส และอัดแน่นความรู้ ให้ทุกท่าน #เรียนฟรี24ชั่วโมง#thaimooc https://youtu.be/oYVVM0eVMgA

ศาสตราจารย์. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมงาน open house open data

ศาสตราจารย์. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมงาน open house open data ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในวาระครบรอบ 62 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ในงานได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้เป็นหนึ่งในการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ และจะนำไปสู่การทำความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อการบูรณาการทางด้านข้อมูล ในการนำทรัพยากรข้อมูล สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวจากทาง ททท. เผยแพร่ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และการขยายโอกาสไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทุกคน ในการนำไปใช้ต่อ ยอดทั้งด้านอาชีพและการท่องเที่ยวต่อไป ด้วยแพลตฟอร์มกลาง เพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระบบเปิด หรือ Thai MOOC

Thai MOOC ขอแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ จากโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Thai MOOC ขอแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ จากโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย คุณครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยให้นักเรียนสมัครเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Thai MOOC และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้น้อง ๆ นักเรียนที่เรียนออนไลน์ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้รายวิชา จำนวน 226 คน .คุณครู Passabhum Kittirattanabutra ได้กล่าวว่า “ผมสอนนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ซึ่งเป็นเด็กโตแล้ว เด็ก ๆ มีความรับผิดชอบและเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็ว เมื่อเห็นประโยชน์ของการเรียนออนไลน์ว่าสามารถต่อยอดและสะสมความรู้เพื่อไปใช้ในระดับปริญญาตรีได้ ผมจึงมอบหมายให้นักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่นักเรียนสนใจครับ” .Thai MOOC ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และคุณครูของโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับน้อง ๆ จนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้กันเป็นจำนวนมาก .#ThaiMOOCพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน).โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI).#ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) นำทีม Thai MOOC เข้าเยี่ยมชม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

รศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) นำทีม Thai MOOC เข้าเยี่ยมชม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ในการขอรับฟังวิสัยทัศน์และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ PIM MOOC เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนให้มีคุณภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานมาแล้วจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโสฯ , ผศ. ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รองอธิการบดีฯ , อ.พรหมสร เดชากวินกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมทั้งอาจารย์ตัวแทนผู้พัฒนารายวิชา และทีมผลิตสื่อออนไลน์ของ PIM มาร่วมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ต่อไป

การเปลี่ยนรูปแบบใบประกาศนียบัตรรายวิชาออนไลน์ Thai MOOC

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป Thai MOOC ได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบใบประกาศนียบัตรรายวิชาออนไลน์ในระบบ เป็นประกาศนียบัตรที่ไม่มีลายเซ็นอาจารย์ประจำรายวิชา โดยยังคงชื่ออาจารย์และสถาบันการศึกษาที่สังกัดทีด้านล่างใบประกาศ ทั้งนี้ ยังสามารถตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงและมีความถูกต้องได้จาก การสแกน QR Code ที่ด้านล่างใบประกาศนียบัตร หรือนำหมายเลขที่ใบประกาศนียบัตร (แสดงที่ด้านล่าง QR Code) ไปสืบค้นใน url https://lms.thaimooc.org/certificates/เลขที่ใบประกาศ จะเห็นใบประกาศนียบัตรฉบับจริงที่จัดเก็บในระบบ Thai MOOCทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TCU International e-Learning Conference หรือ IEC 2021

ขอพาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TCU International e-Learning Conference หรือ IEC 2021 ที่จัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM และ Liveมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน ซึ่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้เราได้ถอดบทเรียน รวม Highlight และบทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ มาให้รับชมกันค่ะ

ขอเชิญรับชมรายการใหม่ Thai MOOC Review

ขอเชิญรับชมรายการใหม่ Thai MOOC Review รายการแนะนำรายวิชา Project เล็ก ๆ จาก Thai MOOCพร้อมแจกความสดใส และอัดแน่นความรู้ ให้ทุกท่าน https://www.youtube.com/watch?v=XdvBhVrCWbY

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ร่วมกับ พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้ พร้อมยกระดับทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด -19 ได้จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform มีการเปิดสอน 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรระดับพื้นฐาน (Basic Course) และ หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตร ได้ทาง www.hackathailand.com โดยผู้เข้าเรียน กรอก “Referral code EC17” ในการอ้างอิงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ต่อไป

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ             วัน พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 :กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอนออนไลน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC โดย อว. และ สอศ. จะร่วมมือกันในการนำสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษาที่มีอยู่จำนวนมากมาพัฒนาต่อยอดเป็นรายวิชาออนไลน์ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตThai MOOC และร่วมกันพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศในการออกแบบและจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาฐานวิถีใหม่ (New normal) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ถนนโยธี)          ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประธานในพิธีความร่วมมือทางวิชาการ กล่าวว่า…