ระบบสนับสนุน Thai MOOC Platform

นอกจากสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในทุกภาคส่วนแล้ว Thai MOOC ได้มีนโยบายในการสนับสนุนองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานสามารถร่วมใช้งานระบบภายใต้ Thai MOOC Platform ได้ต่อไปนี้

Identity Provider

ระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลผู้เรียนเข้าด้วยกัน มีการระบุตัวตนและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงระบบ Thai MOOC และระบบอื่น ๆ ของหน่วยงาน สถาบัน องค์กร และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมผ่านมาตรฐานการใช้งาน SSO (Single Sign On) ตอบโจทย์การสนับสนุนด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

MOOC Course Directory

ระบบค้นหารายวิชาออนไลน์ภายในประเทศ สนับสนุนการค้นหา Course Online ที่มีอยู่ในระบบขององค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ ภายในประเทศ อำนวยความสะดวกในการค้นหารายวิชาให้กับผู้เรียน มีการจัดเก็บชื่อและข้อมูลเบื้องต้นของรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงรายวิชาออนไลน์ขององค์กรและหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้จากหน้าต่างเดียว.

Thai MOOC Course Provider

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ด้านเวลา สถานที่ และที่สำคัญคือ ฟรี เรามี Course ที่น่าสนใจและได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมาย มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ส่งเสริมให้คนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มทักษะให้กับตนเองอยู่เสมอ

Thai MOOC e-Testing​ (Coming Soon)

ระบบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ยกระดับมาตรฐานการศึกษาออนไลน์ไทยให้มีคุณภาพ โดยผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผลรายวิชาออนไลน์ที่ต้องการได้จากศูนย์สอบต่าง ๆ ที่ร่วมมือหรือเข้าร่วมกับ Thai MOOC ผ่านระบบ Thai MOOC e-Testing โดยสามารถวัดและประเมินได้ 2 รูปแบบคือ การวัดองค์ความรู้ และการประเมินทักษะ

Thai MOOC Creditbank (Coming Soon)

ธนาคารหน่วยกิต สนับสนุนให้ผู้เรียนต่อยอดการเรียนรู้โดยการเทียบโอนหน่วยกิตในการขอรับใบปริญญาจากสถาบันที่เข้าร่วม หรือ การขอตำแหน่งทางวิชาการ การเพิ่มความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่าง ๆ โดยระบบจะจัดเก็บผลที่ได้จากการวัดผลของผู้เรียนนำไปเทียบโอนกับหลักสูตร หรือแผนการเรียนรู้ จาก สถาบัน องค์กร ที่เข้าร่วม

Thai MOOC e-Profile

ระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในด้านการบันทึกประวัติหรือผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจาก Thai MOOC Platform เช่น ผลการเรียนรู้จากระบบ Thai MOOC LMS ผลการวัดผลประเมินผลจากระบบ Thai MOOC e-Testing เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอนุญาตเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต เช่น การสมัครงาน หรือการเทียบโอนผลการเรียน