TCU เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่

TCU เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่

ปีงบประมาณ 2564 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้วางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ในการให้บริการข่าวสารข้อมูลใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมที่เปิดใช้งานมานาน นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยแผนการเปิดให้บริการเว็บไซต์ใหม่นั้นจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *