TCU วางแผนการดำเนินงานประจำปี

TCU วางแผนการดำเนินงานประจำปี

ในวันที่ 12 กันยายน 2563 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้เดินทางไปสัมมนาที่โรงแรม ฎ ชฎา จังหวัดชลบุรีเพื่อวางแผนการดำเนินการประจำปี 2564 และหารือเกี่ยวกับการทำงานในด้านต่าง ๆ เช่น แนวทางการพัฒนารายวิชาออนไลน์ แนวทางการพัฒนาระบบ และแนวทางการบริหารจัดการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ