NEC2020 National e-Learning Conference

NEC2020 National e-Learning Conference

NEC2020 National e-Learning Conference เชิญร่วมรับชมสดการสัมมนาออนไลน์ NEC2020 National e-Learning Conference แนวทางการจัดการเรียนด้วย MOOC เพื่อสะสมในคลังหน่วยกิตและเทียบโอนตามสมรรถนะวิชาชีพ” https://www.facebook.com/292776777720640/videos/1353715921490687/  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนออนไลน์กว่า 30 ท่าน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ผ่านระบบ Thai MOOC Webinar: ZOOM  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
TCU วางแผนการดำเนินงานประจำปี

TCU วางแผนการดำเนินงานประจำปี

ในวันที่ 12 กันยายน 2563 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้เดินทางไปสัมมนาที่โรงแรม ฎ ชฎา จังหวัดชลบุรีเพื่อวางแผนการดำเนินการประจำปี 2564 และหารือเกี่ยวกับการทำงานในด้านต่าง ๆ เช่น แนวทางการพัฒนารายวิชาออนไลน์ แนวทางการพัฒนาระบบ และแนวทางการบริหารจัดการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ
Global MOOC Conference: learning revolution

Global MOOC Conference: learning revolution

Global MOOC Conference: learning revolution เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทาง Thai MOOC ได้เข้าร่วมการประชุม Global MOOC Conference ซึ่งจัดโดย iCourse และ XuetangX โดยในงานประชุมดังกล่าว Thai MOOC ได้เข้าร่วมเสวนาฟัวข้อ “The past, present and future of
ASEM: MOOCs Stakeholder Forum 2020

ASEM: MOOCs Stakeholder Forum 2020

Envisioning future MOOC: the Pride, the Promise, the New Norm of Reality, and the Future ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา-เทคโนโลยี นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2563 ในงานการประชุม ASEM: MOOCs Stakeholder Forum 2020 “Envisioning future
MOOCs and Open Education in Southeast Asia: episode 28

MOOCs and Open Education in Southeast Asia: episode 28

MOOCs and Open Education in Southeast Asia เชิญร่วมงานเสวนา MOOCs and Open Education in Southeast Asia ตอนที่ 28 ในหัวข้อ New Models, Fresh Ideas, Untold Hope โดยงานเสวนานี้มีวิทยากรถึง 4 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย