มาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC

10 มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับ MOOC

10 Standard of Practice MOOC